hlavní stránka

Obchodní podmínky pro Erotik Portal, erotická inzerce

Článek I.
Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky dále jen VOP upravují právní vztahy mezi společností Erotik Portal a Objednavatelem inzerce, které vznikají při zveřejňování inzerce na portálu https://www.erotikportal.vip/ | dále jen| Portál | . Provozovatelem je společnost Erotik Portal Dále jen | Provozovatel| , která je oprávněna vykonávat inzertní činnost. Provozovatel není eskortní agentura a neposkytuje žádné služby nabízené na Portálu. Služby nabízené na Portálu jsou službami Objednatele, který nese plnou odpovědnost za kvalitu, cenu, dostupnost služeb a odpovídá za pravdivost informací, které jsou obsahem inzerátu Objednatele. Objednatelem inzerce je fyzická či právnická osoba objednávající inzerci vlastním jménem a na vlastní účet na Portálu Provozovatele. Služby poskytované Provozovatelem na Portálu spočívají ve službě zveřejnění inzerátu za úplatu na Portálu Provozovatele. Inzerce je jakákoliv informace textová, obrazová , která splňuje náležitosti inzerce podle VOP a je zveřejněna za úplatu na Portálu Provozovatele. Platební systém prostřednictvím platební brány nebo elektronické platbě na účet.
Článek II.
Objednávání inzerce / členství
Objednatel inzerce vytvoří zákaznický účet po kliknutí na tlačítko | Registrace| . Po kliknutí na tlačítko | Registrace| bude Objednatel inzerce vyzván k vyplnění formuláře, ve kterém je potřeba vyplnit všechny povinné údaje Poté vybere jestli bude vytvářet inzerát pro „muž“, „žena“ nebo „podnik“. Objednatel inzerce vyplní formulář, ve kterém je potřeba vyplnit všechny povinné údaje na to, aby inzerát byl způsobilý ke zveřejnění na Portálu Provozovatele. Způsobilost inzerátu na uveřejnění na Portálu Provozovatele je dána povinnými náležitostmi inzerátu, které je třeba vyplnit ve formuláři, v opačném případě nebude možné dokončit proces přidání a zveřejnění inzerátu na Portálu Provozovatele. Povinnými náležitostmi inzerátu jsou: jméno, věk, lokalita, typ služby, telefonní číslo, týdenní dostupnost, erotické praktiky, text inzerátu, fotografie. Objednatel zveřejnění inzerátu může kromě obligátně náležitosti uvést ve formuláři další fakultativní údaje, avšak na vlastní odpovědnost, a to: výběr žen / mužů, přesná adresa pro zobrazení mapy , zkušenosti, velikost poprsí, úprava přirození, sexuální orientace, tetování, piercing, výška, hmotnost, barva oči, barva vlasů, speciální detaily, jazykové znalosti, možnosti platby. Po vyplnění formuláře Objednatel proces vytvoření inzerátu pokračuje od kliknutím tlačítka | Odeslat registraci| .
Platba za zveřejnění 1x inzerátu:
Předplatné za zveřejnění inzerátu:
A Předplatné na 1 měsíc je za 300 Kč
B Předplatné na 3 měsíce je za 800 Kč
C Předplatné na 12 měsíců je za 2400 Kč
Vyplněním formuláře dokončí objednání Služby Provozovatele Objednatel tak, že klikne na | Zaplatit| . Následně je přesměrován na webovou stránku www.moonpay.eu kde si vybere své předplatné a přes platební bránu nebo příkazem k úhradě zaplatí. A tímto okamžikem se stává objednávka právně závazná. Zveřejnění inzerátu Objednatele a jeho aktivace je podmíněna zaplacením ceny Služby.
Článek III.
Odplata, platební podmínky a fakturační podmínky
Cena je fakturována na základě platného ceníku zveřejněného na Portálu Provozovatele, se kterou se Objednatel inzerce má možnost seznámit ve formuláři pro inzerát. Na základě objednávky bude Objednavateli Služby Provozovatele vystavena a elektronicky odeslaná faktura na email. V případě, že je Objednatelem agentura, platí podmínky Čl.III bodu 1., 2., Ovšem Objednatel, kterým je agentura se může s Provozovatelem dohodnout na individuální smlouvě, která vymezí fakturační podmínky zvlášť od podmínek stanovených VOP.
Článek IV.
Odmítnutí zveřejnění inzerátu
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění inzerátu, jestliže:
obsah inzerátu je v rozporu s právním řádem České republiky, odporuje dobrým mravům, nebo ohrožuje veřejný pořádek, inzerát nebo jeho obsah není v souladu s technickými požadavky Portálu, inzerce nebo její obsah propaguje jiných konkurenčních poskytovatelů stejných či podobných služeb obsah inzerce by mohl zasahovat do práv a oprávněných zájmů Provozovatele a třetích osob, obsah inzerce obsahuje prvky rasové nebo náboženské nesnášenlivosti nebo projevy diskriminace a extremismu jde o duplicitní uveřejnění inzerátu, přičemž v těchto případech není Provozovatel povinen Objednateli sdělit důvod odmítnutí inzerce jde o fiktivní, nereálný, vymyšlený inzerát jde o inzerci sexuální panenky, nafukovací panny, erotických hraček, erotických pomůcek, erotického příslušenství obecně jde o inzerát obsahující fotografie, které porušují právní předpisy o právech duševního vlastnictví, autorského práva, jsou neoprávněně stažené a použité jde o inzerát obsahující vulgární fotografie, přičemž za vulgární fotografie se považují fotografie obsahující detailní záběry pohlavních orgánů nebo jiných částí těla jde o inzerci pracovní nabídky. V případě, kdy je Smlouva mezi Provozovatelem a Objednavatelem uzavřena, má Provozovatel právo od Smlouvy odstoupit, přičemž pokud již došlo k úhradě ceny Služby Objednavatelem a inzerát Objednatel se nestal aktivním, má Objednatel právo na vrácení celé částky zaplacené Provozovateli.
Článek V.
Změna obsahu inzerce
Objednatel je oprávněn během předplaceného období Služby měnit obsah svého inzerátu, takto změněný obsah inzerátu musí být v souladu s VOP a obecně závaznými právními předpisy. Změnu obsahu inzerátu je Objednatel oprávněn provést na základě svých přihlašovacích údajů přihlašovací jméno a heslo , přičemž odpovídá za jejich uchovávání a nakládání s nimi. V případě, že Objednatel změní během předplaceného období obsah inzerátu v rozporu s VOP a obecně závaznými právními předpisy, je Provozovatel oprávněn vypnout zobrazení inzerátu na Portálu, Objednatel nemá právo na vrácení částky předplacené služby. V případě, že Objednatel během předplaceného období změní obsah inzerátu v souladu s VOP a obecně závaznými právními předpisy, nepovažuje se takto změněný obsah inzerátu za nový inzerát a tato změna obsahu inzerátu nemá vliv na délku předplacené služby, Objednatel pokračuje ve využívání již objednané služby. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny obsahu inzerátu Objednatele, zejména formální, pravopisné změny a odstranit nevhodné fotografie, přičemž nevhodnými fotografiemi jsou vulgární fotografie vymezeny v čl. IV. bod 1, neostré, rozmazané, nekvalitní fotografie, fotografie nesouvisející s inzerátem, nereálné fotografie a fotografie vymezené v čl. IV bod 1.
Článek VI.
Deaktivace zobrazení inzerátu a Odstoupení od smlouvy
Provozovatel je oprávněn během předplaceného období odstoupit od smlouvy a deaktivovat zobrazení inzerátu Objednatele, a to v případě, že
jde o inzerát vytvořen na účel podvodu třetí strany, jde o inzerát Objednatele, jehož řízení a chování způsobuje Provozovateli škodu, jde o inzerát Objednatele, který svým chováním obtěžuje jiných Objednatelů nebo jim svým chováním způsobuje přímé či nepřímé škody, Objednatel zrušil svůj uživatelský účet, v případech uvedených v čl. IV., Čl. V. bod 3., přičemž v těchto případech nemá Objednatel právo na vrácení ani poměrné části sumy předplacené Služby. Objednatel je oprávněn během předplaceného období deaktivovat zobrazení inzerátu kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, přičemž nemá právo na vrácení ani poměrné části sumy předplacené Služby. Objednatel, který zruší svůj uživatelský účet během předplaceného období Služby, jeho inzerát bude automaticky deaktivován, a objednatel nemá právo na vrácení ani poměrné části sumy předplacené Služby. V případě, že mezi Provozovatelem a Objednavatelem došlo k uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby, je Objednatel oprávněn před úhradou za Služby, tyto stornovat. Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že Provozovatel neposkytuje Službu déle než 7 dní, přičemž má nárok na vrácení poměrné části předplacené Služby.
Článek VII.
Odpovědnost za obsah inzerce a odpovědnost za škodu
Objednatel odpovídá v plném rozsahu za obsah zveřejněného inzerátu, včetně textu a fotografií. Objednatel se zavazuje, že obsah objednaného inzerátu odpovídá ustanovením Čl.IV bod 1. a zásadám poctivého obchodního styku a že šířením inzerce na Portálu nebudou ohroženy práva a oprávněné zájmy třetích osob. Objednatel prohlašuje, že všechny finanční nároky vyplývající z použití autorských děl, podobizna fyzické osoby a práva související a příbuzná autorskému právu jsou v plném rozsahu uspokojeny. Objednatel se zavazuje, že pokud Provozovateli vznikne škoda z důvodu šíření inzerce, obsah které je v rozporu s VOP, právním řádem České republiky, nahradí Provozovateli škodu tím vzniklou, včetně všech nákladů souvisejících s řízením před soudy nebo jinými orgány oprávněnými ve věci jednat a nákladů právního zastoupení nahradí. Objednatel se zavazuje, že pokud Provozovateli bude uložena jakákoli peněžní nebo nepeněžní sankce v důsledku zveřejnění inzerátu Objednatele, uhradí tuto Provozovateli do 30 dnů po výzvě odeslané Objednateli Provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za činnost Objednatelů Služeb Portálu, a nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití Služeb Portálu Objednatelem či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly Objednateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Portálu. Provozovatel neodpovídá za škody, které by vznikly Objednateli nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti využívání Služeb Portálu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost Portálu a nepřetržitou bezchybnou činnost. Provozovatel neodpovídá za škodu, která by mohla být Objednavateli způsobena nefunkčností Služby, a to z jakéhokoliv důvodu. Provozovatel si vyhrazuje právo na technickou odstávku systému, která může způsobit dočasný výpadek dostupnosti zpoplatněných Služeb. Provozovatel není povinen zkoumat, zda obsahem inzerátů nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu, objednatel přebírá veškeré závazky vyplývající z takovýchto oprávněných nároků a nahradí Provozovateli škody, které mu výše uvedeným jednáním Objednatele vzniknou.
Článek VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran
Provozovatel si vyhrazuje právo upozornit a žádat nápravu od Objednatele, který porušuje ustanovení VOP a obecně závazných právních předpisů a v případě nerespektování upozornění ukončit poskytování služeb Objednavateli, vyřadit ho ze systému bez jakéhokoliv upozornění o vyřazení, přičemž v těchto případech nemá Objednatel nárok na vrácení ani poměrné části předplacené Služby. Provozovatel má právo komukoliv bez udání důvodu odmítnout poskytnutí Služby. Provozovatel má právo ukončit poskytování Služby, přičemž v takovém případě je povinen předem na to Objednatelů upozornit, a to nejméně 30 dní před dnem ukončení provozování Služby. Objednatel má v tomto případě nárok na vrácení poměrné části sumy za nevyčerpané období předplacené Služby. Provozovatel má právo měnit VOP, avšak změna VOP se netýká již uzavřených smluvních vztahů, přičemž o takto změněných VOP, jejich platnosti a účinnosti informuje prostřednictvím Portálu v části VOP, a to způsobem uvedení data účinnosti. Objednatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem rozšiřovat obsah Portálu, zejména není oprávněn obsah stránky kopírovat, měnit, šířit nebo jakkoli jinak s ním nakládat za účelem jeho dalšího komerčního využití, s výjimkou nakládání s vlastním obsahem Objednatele, pokud mezi Provozovatelem a Objednavatelem neexistuje jiná dohoda . Objednatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat v souladu s obecně závaznými právními předpisy e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách a aktualitách Portálu a jiné systémové informace související s provozem Služby.
Článek IX.
Reklamační podmínky
Objednavatel má právo reklamovat chybu nebo jiné vady předplacené Služby, která se vyskytla na Portálu Provozovatele v souvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na straně Provozovatele se rozumí zejména nefunkčnost Služeb uvedených v Objednávce a reklamace v souvislosti s úhradou za zpoplatněné Služby. Chybou na straně Provozovatele není, pokud Služby nejsou u Objednavatele dostupné v důsledku výpadku připojení Objednavatele na síť Internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel neodpovídá. V případě reklamace úhrady za objednané Služby prostřednictvím zvolených platebních metod Objednatelem Provozovatele se bude postupovat tak, že reklamace bude Objednatelem uplatněna u Provozovatele, který od Objednavatele získá potřebné údaje k řešení reklamace. Provozovatel následně tyto údaje poskytne společnosti, která na základě předložených údajů provede šetření k ověření oprávněnosti reklamace. Společnost bude o výsledku reklamačního procesu informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu po ukončení reklamačního řízení. Provozovatel pak projedná výsledek reklamačního řízení s Objednatelem. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Objednavatel chybu zjistil nebo mohl zjistit. Reklamaci je Objednavatel oprávněn uskutečnit e-mailem na adresu: support@erotikportal.vip. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 14 dnů ode dne jeho přijetí.

Článek X.
Ochrana osobních údajů
Provozovatel Portálu se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze způsobem stanoveným zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES o ochraně osobních údajů tak, aby nedošlo k porušení základních práv a svobod dotčených osob, zejména k porušení jejich práva na zachování lidské důstojnosti nebo k jiným neoprávněným zásahem do jejich práva na ochranu soukromí. Rozsah zpracování osobních údajů a účel jejich zpracování je vymezen v závislosti na tom, zda Portál dotčená osoba: navštíví, vytvoří si uživatelský účet, přidá inzerát, objedná zpoplatněnou Službu, Rozsah zpracování osobních údajů v případě, že dotyčná osoba Portál navštíví je vymezen rozsahem zpracování osobních údajů, a to IP adresa, datum a doba trvání návštěvy, typ prohlížeče a jeho nastavení, operační systém. Tyto údaje jsou využívány výhradně pro statistické účely. Rozsah zpracování osobních údajů v případě bodu, že si dotyčná osoba na Portálu vytvoří uživatelský účet je vymezen rozsahem zpracování osobních údajů, a to emailová adresa, telefonní číslo, heslo. Tyto osobní údaje budou zpracovávány výlučně pro účely evidence osob registrovaných prostřednictvím Portálu, evidence inzerátů pro vyřizování případných reklamací, zasílání emailových zpráv obsahujících informace o novinkách a aktualitách Portálu a jiné systémové informace související s provozem Služby. Rozsah zpracování osobních údajů v případě bodu, že dotyčná osoba na Portálu přidá inzerát je vymezen rozsahem zpracování osobních údajů, a to osobních údajů, které jsou povinnými a fakultativními náležitostmi inzerátu, v rozsahu vymezeném v čl. II bod.4, 5. Tyto údaje budou zpracovávány výlučně pro účely přidání a zveřejnění inzerátu. Rozsah zpracování osobních údajů v případě bodu, že si dotyčná osoba na Portálu objedná zpoplatněnou Službu je vymezen rozsahem zpracování osobních údajů, a to jméno, příjmení, adresa. Tyto osobní údaje budou zpracovávány výlučně za účelem vystavení daňového dokladu - faktury, ve smyslu zákona 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty, § 71 odst.2 písm.b . Provedením registrace uživatel potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. V případě, že Objednatel za účelem přidání inzerátu a využití zpoplatněné Služby Provozovatele Portálu poskytne při vytvoření inzerátu další údaje, které sami o sobě nebo ve spojení s jinými údaji lze považovat za osobní údaje ve smyslu ustanovení zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a na jejich základě bude možné Objednatele přímo či nepřímo určit, svou registrací, přidáním inzerátu a následně vyplněním formuláře za účelem přidání inzerátu, objednání Služby a úhrady ceny za objednanou Službu, dobrovolně souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Provozovatelem: Erotik Portal a dobrovolně souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo společností zajišťující platební systém prostřednictvím platební brány: výhradně pro statistické účely, přičemž tento souhlas uděluje na neurčitou dobu až do jeho odvolání. Objednatel je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním svých údajů odvolat, a to písemně na adresu Provozovatele nebo prostřednictvím emailu na adresu: support@erotikportal.vip Zákazník má právo kdykoli požadovat od Provozovatele Portálu informace o tom, které osobní údaje zpracovává a ukládá. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat opravu nebo změnu údajů jeho uživatelského účtu nebo dalších údajů, které uvedl při přidání inzerátu, objednání Služby provozovatele. Rovněž má právo požadovat kdykoliv výmaz těchto údajů, avšak při vymazání některých údajů nebude možné poskytnout Služby Provozovatele. Objednatel má právo na základě písemné žádosti zaslané na adresu Provozovatele nebo prostřednictvím emailu na adresu: support@erotikportal.vip od Provozovatele vyžadovat: potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány, ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu identifikačních údajů Provozovatele, účelu zpracování osobních údajů, seznam osobních údajů a potřebné dodatečné informace, informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování, seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil, likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti. Jakékoliv otázky spojené s ochranou vašich osobních údajů nám můžete zaslat prostřednictvím emailu na adresu: support@erotikportal.vip nebo přímo na adresu Provozovatele.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
Úprava právních vztahů mezi Provozovatelem a Objednavatelem je obsažena ve VOP, které jsou součástí objednávky, se kterými se Objednatel seznámí před potvrzením předplacení zpoplatněné Služby. Právní vztahy neupravené ve VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky. Zvláště odchylně smluvně upravené právní vztahy mezi Provozovatelem a Objednavatelem mají přednost před VOP, působnost VOP lze vyloučit pouze Smlouvou mezi Provozovatelem a Objednatelem. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.05.2023